Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thông báo

Phú Thọ: Sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, chất lượng - https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phu-tho-san-sang-cho-mot-ky-thi-nghiem-tuc-chat-luong-4004990-b.html

GD&TĐ - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập để bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, an toàn. Với 13.684 thí sinh dự thi tại 36 điểm thi, 587 phòng thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay tại Phú Thọ đã sẵn sàng. Lưu ý trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là những nội dung mới được ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ - chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại.Mọi điểm mới đều được lưu ý, chuẩn bị kỹ lưỡng- Một điểm mới trong kỳ thi năm nay là thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT. Điều này tăng tính khách quan nhưng cũng nảy sinh khó khăn trong công tác tổ chức. Phú Thọ đã lưu ý như thế nào đến nội dung này?- Việc cho thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT sẽ tăng tính khách quan trong công tác coi thi, tránh được tình trạng những thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX ngồi phòng thi riêng thì có nguy cơ vi phạm quy chế.


Kế hoạch Số: 79/KH-SGD&ĐT ngày ngày 27 tháng 9 năm 2017 Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của ngành Giáo dục

KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của ngành Giáo dục Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 4012/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của ngành Giáo dục, như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích1.1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình); Kế hoạch số 4012/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 1.2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong các cơ sở giáo dục; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục.


Công văn số : 1480/SGD&ĐT-CTTT&PC ngày 24 tháng 10 năm 2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 4406/KH-UBND, ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh

Kính gửi: - Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành; - Các đơn vị trực thuộc Sở; - Các phòng thuộc Sở. Thực hiện Quyết định 1359/QĐ-TTg, ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (XL VPHC); Kế hoạch số 4406/KH-UBND, ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Công văn số 919/STP-KTVB&TDTHPL, ngày 02/10/2017 của Sở Tư pháp về việc thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ. Để đảm bảo tính thống nhất, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: 1. Đối với các phòng thuộc Sở: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì chỉ đạo các đơn vị giáo dục (theo lĩnh vực, cấp học phòng phụ trách) tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị.Yêu cầu Văn phòng Sở: Đăng tải toàn bộ nội dung Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng giao tiếp điện tử..., để các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học và nhân dân dễ tiếp cận, khai thác sử dụng. 2. Đối với các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành: Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và người học trong các nhà trường; đồng thời, đăng tải toàn bộ nội dung văn bản trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học và nhân dân dễ tiếp cận, khai thác sử dụng.


QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Trường THPT Vĩnh Chân.

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,một cửa liên thông của Trường THPT Vĩnh Chân._______________________HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VĨNH CHÂNCăn cứ quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;Căn cứ quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ văn bản số: 1342/SGD&ĐT-VP ngày 29/9/2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọ v/v tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong ngành Giáo dục. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và năng lực cán bộ, viên chức,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Trường THPT Vĩnh Chân gồm có các ông (bà) có tên sau :1. Ông Cù Đức Hòa - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng.2. Bà Tạ Thị Thúy Mười , nhân viên văn phòng, thành viên (thường trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).3. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Tổ trưởng văn phòng, thành viên.Điều 2: Tổ trưởng có trách nhiệm điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trường THPT Vĩnh Chân, tạo điều kiện dễ dàng, thuận tiện cho học sinh, phụ huynh học sinh liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào 09 loại thủ tục hành chính và thực hiện theo QĐ số 3583/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; QĐ Số: 3582 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐiều 3. Các ông, bà có tên trong Điều 1, Tổ trưởng tổ Văn phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.


QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Trường THPT Vĩnh Chân (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THPT ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Chân)

QUY CHẾTổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông củaTrường THPT Vĩnh Chân(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THPT ngày 02/10/2017của Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Chân)________________________CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và những yêu cầu để thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Văn bản số 4057/UBND-NC ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC về công tác cải cách TTHC; Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trường THPT Vĩnh Chân có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của nhà trường, nhận hồ sơ đúng và đủ thủ tục theo quy định, viết giấy biên nhận, nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân (nếu thủ tục hành chính có quy định không giải quyết trong ngày làm việc).Điều 3. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa1. Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Trường THPT Vĩnh Chân với các lĩnh vực có lien quan, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trường THPT Vĩnh Chân.2. Cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.Điều 4. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết những công việc thuộc quy định tại Điều 8 Quy chế này chỉ liên hệ với viên chức phụ trách lĩnh vực công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trường THPT Vĩnh Chân.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận những hồ sơ đúng và đủ thủ tục theo quy định. Viên chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn chỉnh những hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định và chỉ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trường THPT Vĩnh Chân

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trường THPT Vĩnh Chân________________________HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VĨNH CHÂNCăn cứ quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 4057/UBND-NC ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC về công tác cải cách TTHCCăn cứ quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện văn bản số: 1342/SGD&ĐT-VP ngày 29/9/2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọ v/v tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong ngành Giáo dục.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Trường THPT Vĩnh Chân.Điều 2. Công chức, viên chức, nhân viên của Trường THPT Vĩnh Chân; viên chức, nhân viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú ThọCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2016 và quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tại Tờ trình số 2107/TTr-SGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú ThọCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2016 và quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tại Tờ trình số 2107/TTr-SGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2016 và quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tại Tờ trình số 2107/TTr-SGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018